Mgr. Monika Andrejčáková

Mgr. Monika Andrejčáková
Pekinská 9
040 13 Košice
944913128
monika.pacekova@gmail.com
Jazyky
Anglický
Slovenský
Certifikáty
Wordfast
Miesto a odbor štúdia FFPU, Inštitút anglistiky a amerikanistiky
Špecializácia Študijný odbor: Moderná neslovanská filológia v špecializácii anglický jazyk a literatúra, (2. stupeň, štúdium ukončené štátnou skúškou z anglického jazyka, získaný titul Mgr.)

The field of study: Modern Non-Slavonic Philology in the specialisation of English Language and Literature, (2nd degree, the study completed by the state exam in the English language, achieved Mgr. degree.)

Inštitút anglistiky a amerikanistiky v študijnom odbore: Anglický jazyk, (1. stupeň, štúdium ukončené štátnou skúškou z anglického jazyka, získaný titul Bc.)

Institute of English and American Studies in the field of: English Language, (1st degree, the study completed by the state exam in the English language, achieved Bc. degree.)

Iné dôležité informácie Diplomová práca: názov - Testovacie metódy pre hodnotenie kvality prekladu (Translation Quality Assessment Testing Methods). Práca sa zameriava na hodnotenie kvality prekladu študentov, a to s využitím štyroch metód hodnotenia podľa Waddingtona. Celý výskum bol založený na detailnej analýze deviatich študentských prekladov, pomocou štyroch už vyššie spomenutých metód. Hlavnou, a ako aj najdôležitejšou pomôckou pri analýze a oprave chýb, bol cieľový text. Hlavným cieľom tejto práce bolo dokázať, prípadne vyvrátiť hypotézy, že najvhodnejšia metóda hodnotenia je tá, ktorá zohľadňuje jazykovú úroveň študentov, toto bolo vlastne predmetom môjho výskumu a, že existujú rôzne modely prekladu, ktoré však nie sú vhodné pre študentov, ale pre inú cieľovú skupinu. Cieľom tejto práce bolo tiež urobiť prehľad o existujúcich prístupoch, modeloch a metódach k hodnoteniu kvality prekladu, hlavne pre účely výučby. Ďalším zámerom práce bolo poukázať aj na kľúčové rozdiely v štyroch Waddingtonových metódach.

Diploma thesis: Translation Quality Assessment Testing Methods (Testovacie metódy pre hodnotenie kvality prekladu). The thesis focuses on the translation quality assessment of students by means of the four Waddington methods. The whole research consisted of the detailed analysis of nine student translations, by means of the aforementioned methods. The main and the most important tool was the target text that served as a base for the analysis and correction of the students’ translations. The main aim of the thesis is to prove, or disprove the hypotheses that the most appropriate model is the one, which takes into consideration the linguistic knowledge of the students, actually this was the subject of my research, and that different translation models exist, that are not appropriate for students, but for another target group. The second aim of this thesis was to elaborate the survey about the existing approaches, models and methods, mainly in teaching practice. Another intention of the thesis was to point out the crucial differences among the four Waddington methods.

Bakalárska práca: názov - Sémantické posuny v opakovaných prekladoch (On Semantic Shifts in Repeated Translations). Práca sa zameriava na identifikáciu dôsledkov, ktoré môžu vzniknúť v spätných prekladoch, a to pomocou analyzovania pôvodného textu a štyroch spätných prekladov. Vybraný slovenský text bol preložený do angličtiny, opätovne do slovenčiny, znova do angličtiny a nakoniec naspäť do slovenčiny. Tento postup môže poslúžiť ako dobrý príklad porozumenia celého reťazca, ktorý bol vytvorený opakovanými prekladmi. Analýza nám môže v mnohých prípadoch pomôcť pochopiť sémantické a iné rozdiely medzi slovenským a anglickým jazykom, ako aj ich riešenie jednotlivými prekladateľmi.

Final thesis: On Semantic Shifts in Repeated Translations (Sémantické posuny v opakovaných prekladoch). The dissertation focuses on the identification of consequences in back-translations by means of an analysis of an original text and four repeated translations. The selected Slovak text was translated into English, then into Slovak again, afterwards again into English and eventually back into Slovak. This procedure can serve as a good example of understanding the whole channel which is formed by repeated translations. In many cases the analysis can help us to see semantic and other differences between the Slovak and English language and their solution by each translator.