PhDr. Jana Hulinová

A. Brnoláka 930/6
96212 Detva
0917493956
j.hulinova@gmail.com
Jazyky
Francúzsky
Anglický
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia tlmočníctvo a prekladateľstvo, cudzie jazyky a kultúry
Špecializácia - Rigorózne konanie ukončené priznaním titulu „doktor filozofie“, v skratke PhDr., v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Vysokoškolské štúdium ukončené priznaním titulu „magister“, v skratke Mgr., v študijnom odbore Cudzie jazyky a kultúry Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave - Bilingválna sekcia Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici