JUDr. Jaroslav Zaremba

Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Rovniankova 4
851 02 Bratislava
+421 903 479 065
info@verbum.sk
Jazyky
Ruský
Nemecký
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia Rigorózna skúška: UPJŠ Košice
Špecializácia Súdny prekladateľ nemčina / ruština. Súdny tlmočník nemčina / ruština. Odbory: právo, ekonomika, administratíva, psychológia, marketing, bankovníctvo, finančníctvo, poisťovníctvo, sociológia, technika (drevársky, strojársky, automobilový priemysel), personalistika (pracovné zmluvy, mzdové listy a pod.). Úradné dokumenty (rodné, sobášne, úmrtné, živnostenské listy; vysvedčenia; potvrdenia rôzneho druhu; certifikáty, výpisy z registra trestov a pod.); vysokoškolské učebnice z práva a ekonomiky.
Iné dôležité informácie Rusko, Nemecko (dlhoročné študijné pobyty); odborné minimum pre tlmočníkov/prekladateľov, odborné semináre pre tlmočníkov a prekladateľov. Od 1997 r. na trhu ako firma.