Nájdení prekladatelia
UkrajinskĂ˝ jazyk. Počet výskytov: 2.
Tamila Drozdová , PhDr., Snina, +421907510155, tamilad@gmail.com
Vladimír Belovodský Ing., Prešov, +421907354459, vsuchoza@gmail.com


business canada


mahjong


request


Použitie:
Vyhľadávací filter slúži na sprehľad- nenie zoznamu prekladateľov a tlmoč- níkov. V hornom paneli jazykov si vy- berte požadovaný jazyk a naľavo si môžete zadať meno alebo mesto. Môžete si vybrať aj prekladateľa alebo tlmočníka s pečiatkou (súdny prekla- dateľ, tlmočník).